· Cartells informatius i portes amb tancaments automàtics, en determinats casos molt concrets, són algunes de les mesures

El 2 d’agost es va publicar en el BOE el Reial decret llei, d’agost, de mesures de sostenibilitat econòmica en l’àmbit del transport, en matèria de beques i ajudes a l’estudi, així com determinades mesures d’estalvi, eficiència energètica i de reducció de la dependència energètica del gas natural. En el seu article 29 s’estableix un Pla de xoc d’estalvi i gestió energètica en climatització, amb una sèrie de mesures. Però, a què afecten aquestes mesures?

  1. Instal·lacions a les quals sigui aplicable el RITE (Rgto. d’Instal·lacions Tèrmiques en Edificis), quan l’ús sigui: administratiu, comercial o de pública concurrència.
  2. Instal·lacions fixes de climatització (calefacció, refrigeració i ventilació) destinades a atendre la demanda de benestar tèrmic i higiene de les persones.
  3. Instal·lacions destinades a la producció d’aigua calenta sanitària (ACS), incloses les interconnexions a xarxes urbanes de calefacció o refrigeració i els sistemes d’automatització i control. Per exemple: tallers amb botigues, amb zones de venda i/o exposició, etc. sempre que es disposi d’alguna mena d’instal·lació tèrmica.

Mesures

La temperatura de l’aire en els recintes habitables condicionats es limitarà als següents valors:

  • La temperatura de l’aire en els recintes calefactats no serà superior a 19 °C.
  • La temperatura de l’aire en els recintes refrigerats no serà inferior a 27 °C.
  • Les condicions de temperatura anteriors estaran referides al manteniment d’una humitat relativa compresa entre el 30% i el 70%.

ENTRADA EN VIGOR: ja en aplicació i amb vigència fins a l’1 de novembre de 2023.

Informar sobre les mesures d’aplicació que contribueixin a l’estalvi energètic

S’haurà d’informar, mitjançant cartells informatius o l’ús de pantalles, de les mesures d’aplicació que contribueixen a l’estalvi energètic relatives als valors límits de les temperatures de l’aire, informació sobre temperatura i humitat, obertura de portes i règims de revisió i manteniment que resultin d’aplicació.

Aquests cartells o pantalles hauran de ser clarament visibles des de l’entrada o accés als edificis, així com en cadascuna de les ubicacions en les quals existeixin els dispositius de visualització. Aquests cartells o pantalles podran indicar, addicionalment, altres mesures que s’estiguin adoptant per a l’estalvi i l’eficiència energètica.

ENTRADA EN VIGOR: després d’un mes des del dia de la publicació d’aquest reial decret llei i tindran vigència fins a l’1 de novembre de 2023.

Sistemes de tancament de portes automàtic

  • Els edificis i locals amb accés des del carrer disposaran d’un sistema de tancament de portes adequat, el qual podrà consistir en un senzill braç de tancament automàtic de les portes, amb la finalitat d’impedir que aquestes romanguin obertes permanentment, amb el consegüent balafiament energètic per les pèrdues d’energia a l’exterior, independentment de l’origen renovable o no de l’energia utilitzada per a la generació de calor i fred per part dels sistemes de calefacció i refrigeració.
  • La UEAC entén que aquesta mesura no afecta a la pràctica total dels tallers. No obstant això, estem en contacte amb l’organisme competent per a aclarir en quins casos concrets pogués ser aplicable en el nostre sector.

ENTRADA EN VIGOR: haurà de complir-se abans del 30 de setembre de 2022.

Enllumenat d’aparadors

L’enllumenat d’aparadors regulat en l’apartat 6 de la Instrucció Tècnica Complementària EA-02 del Reglament d’eficiència energètica en instal·lacions d’enllumenat exterior, aprovat per Reial decret 1890/2008, de 14 de novembre, haurà de mantenir-se apagat des de les 22 hores.

ENTRADA EN VIGOR: als set dies naturals des de l’endemà de la publicació d’aquest reial decret llei i tindran vigència fins a l’1 de novembre de 2023.

Inspeccions d’eficiència energètica

Totes aquelles instal·lacions l’última inspecció de les quals s’hagi realitzat amb anterioritat a l’1 de gener de 2021 hauran d’avançar de manera puntual la següent inspecció de les mateixes per a complir amb aquestes obligacions abans de l’1 de desembre de 2022, perquè, en aquesta data, les instal·lacions obligades hagin passat per una inspecció d’aquest tipus en els últims dos anys. Les inspeccions hauran de complir amb el que es preveu en les citades ITs, i, en particular, l’obligació d’incloure en l’informe d’inspecció recomanacions per a millorar en termes de rendibilitat l’eficiència energètica de la instal·lació inspeccionada.

ÀMBIT D’APLICACIÓ:
– Seran inspeccionats periòdicament els sistemes de calefacció, les instal·lacions combinades de calefacció i ventilació i aigua calenta sanitària que comptin amb generadors de calor de potència útil nominal major que 70 kW, excloent els sistemes destinats únicament a la producció d’aigua calenta sanitària de fins a 70 kW de potència útil nominal.
– Seran inspeccionats periòdicament els sistemes d’aire condicionat i les instal·lacions combinades d’aire condicionat i ventilació que comptin amb generadors de fred de potència útil nominal instal·lada major que 70 kW.