Ahir es va publicar al BOE el Reial decret 159/2021, de 16 de març, pel qual es regulen els serveis d’auxili en les vies públiques. El mateix té per objecte regular les condicions de seguretat per a la realització de l’activitat d’auxili en vies públiques.

La norma defineix com a servei d’auxili en via pública “el conjunt d’operacions i actuacions necessàries per a realitzar l’auxili i rescat d’un vehicle que, a conseqüència d’avaria o accident, ha deixat de tenir capacitat per a continuar circulant per si mateix en circumstàncies ordinàries”. A més, s’indica que, com a regla general, no es realitzarà cap operació que tingui per objecte la reparació del vehicle en la pròpia via, excepte:

a) Que tal actuació requereixi menys temps que la retirada del vehicle de la via.

b) Que sigui imprescindible per a efectuar la retirada del vehicle immobilitzat.

Introdueix la prohibició de dur a terme tota activitat de reparació de vehicles que es trobin en les vies públiques i que no pugui ser considerada com un servei d’auxili en via pública.

Aquells tallers que disposin de “vehicles d’auxili” hauran d’inscriure els seus vehicles i les seves dades en el Registre Estatal d’auxili en via pública (REAV). En cas que ja es trobin registrats amb l’anterior classificació en el Registre de Vehicles, no caldrà que ho facin.

La norma posa l’accent a mantenir, en tot moment, la seguretat durant les operacions d’auxili. Per tant, aquesta activitat haurà d’incloure’s en l’Avaluació de Riscos realitzada pel Servei de Prevenció Aliè. A més, el treballador haurà de portar els Equips de Protecció corresponents.

El Reial decret entra en vigor l’1 de juliol del 2021 per a la casuística recollida en aquesta circular.

Es recull també en el mateix text la regulació del senyal V-16, que substituirà als triangles de senyalització de vehicles.

Llegir normativa