Ahir, 21 de desembre, a la seu d’UPM a Barcelona, els representants empresarials i sindicals del Conveni Col·lectiu d’Indústria Siderometal·lúrgica, han signat el nou conveni per a la provincia de Barcelona pels anys 2022-2024, al qual s’ha arribat amb posterioritat a la convocatòria de vaga resolta davant del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya.
Aquesta negociació ha sigut especialment complicada per la situació d’incertesa i inflació disparada que hem viscut aquest any, amb postures molt dures des de la part sindical, primer amb un conflicte col·lectiu davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i, finalment, amb una convocatòria de vaga, que anava directament contra la competitivitat de les nostres empreses, sense tenir en compte la manca de matèries primeres i productivitat, així com l’encariment de les mateixes i els elevats costos energètics, tal i com va quedar reflectit en l’acta del primer dia de mediació per vaga, del passat 19 d’octubre.

Sindicats i patronal enfrontats

Els sindicats varen reclamar increments salarials per a l’any 2022 del 8,5% amb clàusula de revisió plena i automàtica de l’IPC real; per als anys 2023 i 2024 amb increment de l’IPC real del +0,25%; reducció de 8 hores de la jornada laboral per cada any del conveni col·lectiu; eliminació dels mecanismes d’absorció i compensació; activació de les comissions de Treball; i establir la figura de la Delegada d’Igualtat a totes les empreses del sector.
Finalment, després d’un nou anunci de convocatòria de vaga d’una setmana sencera i d’altres moviments des de la part sindical, com ha passat en altres províncies, es va arribar a un preacord sense necessitat d’haver de patir les conseqüències d’una vaga, que s’ha acabat de consensuar en aquests últims dies amb els textos que interessaven i les peticions que també ens traslladaven els nostres socis individuals i col·lectius.

Acords de la negociació

 • Vigència: Conveni col·lectiu per 3 anys, 2022 2023 i 2024.
 • Jornada laboral: Es manté la jornada de 1.750 hores any de treball efectiu.
 • Increments de les taules salarials del conveni: 4,2% per a l’any 2022, del 3,90% per el 2023 i del 3,90% per el 2024.
 • Compensació i/o absorció: Durant la vigència del conveni no s’aplicarà la compensació i/o l’absorció, sense perjudici que per a l’any 2022 totes les quantitats abonades des de l’1 de gener de 2022, en concepte de “a compte de conveni”, van a compte de la revisió tècnica (4% que ve de l’anterior conveni), i de ser superiors a aquesta, la diferència anirà a compte del conveni 2022.
 • Clàusula de Garantia Salarial: Revisió tècnica amb efectes 1 de gener de 2025 i sense efectes retroactius, equivalent al 85% de la diferència entre els increments salarials acumulats i el sumatori de les inflacions dels 3 exercicis. L’import resultant es farà efectiu directament amb efectes primer de gener de 2025, sense efectes retroactius.
 • Permís retribuït: A partir de l’1 de gener de 2023 s’estableix un permís retribuït per assumptes propis de 12 hores anuals subjecte a que es compleixin les condicions establertes per al seu gaudi.
 • Subrogació: S’inclou dins la subrogació manteniment a les empreses dedicades a la gestió, explotació, manteniment, revisió o instal·ladores de gas.
 • Es regula en el Conveni el registre de jornada, el servei de retén i guàrdia, l’adaptació de la jornada per a la conciliació de la vida personal i familiar, el dret a la intimitat en entorn digital i desconnexió digital, el protocol d’actuació el desenvolupament de normativa interna i mesures preventives, així com els canals per poder fer denuncies en matèria d’assetjament en l’entorn laboral entre d’altres.

Aquest conveni té efectes des de l’1 de gener del 2022, essent exigible immediatament des de la seva signatura i publicació definitiva al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Taules Salarials

 1. Taula Salarial 2022: Descarregar aquí!
 2. Taula Salarial 2023: Descarregar aquí!
 3. Taula Salarial 2024: Descarregar aquí!