· La UEAC ha escrit a la DGT sol·licitant aclariment i continuar amb accés a aquesta informació del domicili fiscal per a no quedar en una situació vulnerable i que pot perjudicar el taller

Com saben, quan un vehicle queda abandonat en el taller per l’usuari, es pot instar davant la Direcció General de Trànsit (DGT) un procediment conegut com a “Tractament residual del vehicle (TRV)” perquè al final del procés administratiu el vehicle pugui sortir de les instal·lacions del taller a un CAT (Centre Autoritzat de Tractament) mitjançant l’oportú certificat de destrucció i baixa definitiva del vehicle, sense que el reparador es vegi afectat per qualsevol situació posterior de reclamació.

Convé recordar que conèixer el domicili del client en aquest tema és essencial. El titular del vehicle ha de ser requerit degudament per part del taller a aquest domicili fiscal que, fins al moment, facilitava la DGT demanant l’oportú informe.

Aquest procediment ha estat modificat per aquest organisme de tal manera que, a partir d’ara, quan se sol·licitin els oportuns informes de vehicle no es facilitarà el domicili fiscal associat a la matrícula d’igual forma que fins al moment. Ens hem dirigit a la DGT sol·licitant aclariment i continuar tenint accés a aquesta informació del domicili fiscal per a no quedar en una situació vulnerable i que pot perjudicar el taller.

Mentres rebem una resposta, des de l’associació els recordem que segons l’RD 1457/1986 de 10 de gener (col·loquialment conegut com a Reial decret de tallers), han de sol·licitar als usuaris el seu domicili per a deixar-lo emplenat en el resguard de dipòsit i el pressupost, cas d’haver-lo demanat expressament el client). A més, per a millor informació podria comprovar-se a l’efecte del domicili, el permís de circulació i el DNI.